,,Fundacja 2BeFAIR powstała z myślą o tym,
aby odważnie realizować wszelkie inicjatywy mające na celu wsparcie i rozwój gospodarczy naszego kraju, a zwłaszcza rozwój województwa zachodniopomorskiego.

Fundacja powyższy cel realizuje głownie poprzez zainteresowanie społeczeństwa korzyściami wynikającymi z zatrudnienia obcokrajowców
na terytorium RP, a w szczególności przedsiębiorców. Pragniemy, aby polska gospodarka rozwijała się dynamicznie, a polskie społeczeństwo mogło czerpać
z tego rozwoju jak największe korzyści.

Tworzymy grupę entuzjastów, którzy widzą możliwość rozwoju gospodarczego Polski poprzez pełne zatrudnienie, a także szybką asymilację obcokrajowców w lokalnym społeczeństwie.

Jako pasjonaci rynku pracy i promotorzy przedsiębiorczości jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy ze wszystkimi podmiotami
i osobami, którym zależy na zrównoważonym rozwoju Polski.

Kamil Zieliński
Prezes fundacji 2BeFair

WIZJA

Chcemy być platformą dla merytorycznej i korzystnej dla wszystkich wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie rynku pracy, a także procesów optymalizacji pracy poprzez jej outsourcing.

MISJA

Edukować i upowszechniać temat legalnego zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczpospolitej Polski wśród przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

NASZE CELE

  • Edukowanie przedsiębiorców na temat legalnego zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dążenie do pełnego zatrudnienia, a także do szybkiej asymilacji obcokrajowców w lokalnym społeczeństwie;
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i publicznym. Rozwój lokalny, zwłaszcza rozwój województwa zachodniopomorskiego;
  • Upowszechnianie edukacji i samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności obcokrajowców oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych, w tym zamieszkałych na terenach wiejskich. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i obrona praw oraz reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej;
  • Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, w tym rozwój i promowanie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. Ponadto działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, także wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

STATUT FUNDACJI
2BEFAIR

Zapraszamy do zapoznania się
z dokumentem.

POBIERZ DOKUMENT